Entree
Enchiladas Cremadas
Sopes
Tofu in Chimichurri Sauce

Soups
Creamy Tomato Basil
Vegetable Lentil
Black Eyed Peas and Tomato